در حال نمایش 20 نتیجه

فرز انگشتی الماس HTG ترکیه ( دنباله ۴ و ۶ ) مدل EMT4

کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EMT4 تعداد دندانه : 2 و 4 قطر : 1~5 میلی متر کارگیر : 3~13 میلی متر دنباله : 4 و 6 میلی متر

فرز انگشتی الماس آلومینیم تراش HTG ترکیه مدل AL5-AL6

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : AL5-AL6 تعداد دندانه : 3 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس بلند HTG ترکیه طول 150 مدل EM9

کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM9 تعداد دندانه : 4 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 35~70 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر طول کلی : 150 میلی متر

فرز انگشتی الماس چهار پر HTG ترکیه مدل EM5

کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM5 - لبه صاف تعداد دندانه : 4 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس چهار پر بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر روکش : AlTiN

فرز انگشتی الماس چهار پر بلند بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM7

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM7 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 12~40 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر روکش : AlTiN طول کلی : 75-100 میلی متر

فرز انگشتی الماس چهار پر دور بالا HTG ترکیه روکش AlCrN مدل TM5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : TM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlCrNفرز انگشتی الماس دور بالا بدون نیاز به مایع خنک کننده

فرز انگشتی الماس چهار پر طول بلند بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN (طول ۱۵۰) مدل BM9

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM9 تعداد دندانه : 4 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 18~50 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlTiN طول کلی : 150 میلی متر

فرز انگشتی الماس خشن تراش HTG ترکیه روکش AlCrN مدل RSM5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : RSM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 14~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlCrN

فرز انگشتی الماس دو پر HTG ترکیه مدل EM5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM5 تعداد دندانه : 2 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس دو پر بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM5 تعداد دندانه : 2 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر روکش : AlTiN

فرز انگشتی الماس دو پر بلند بالنویز ( سر R ) HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM7

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM7 تعداد دندانه : 2 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 12~40 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر روکش : AlTiN طول کلی : 75-100 میلی متر

فرز انگشتی الماس سه پر HTG ترکیه مدل EM5

کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM5 تعداد دندانه : 3 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس شیش پر HTG ترکیه روکش TiSiN مدل HM5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : HM5 تعداد دندانه : 6 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 14~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : TiSiN

فرز انگشتی الماس شیش پر بلند HTG ترکیه روکش TiSiN مدل HM7

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : HM7 تعداد دندانه : 6 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 30~80 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : TiSiN

فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه تیپ بلند مدل CRM7

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : CRM7 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 8~26 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر طول کلی : 75 و 100 میلی متر

فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه روکش AlCrN مدل PMR5

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : PM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 4~20 میلی متر کارگیر : 10~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlCrN

فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه مدل CRM5

کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : CRM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 8~26 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر

فرز انگشتی چهار پر الماس بلند HTG ترکیه مدل EM7

کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM7 تعداد دندانه : 4 قطر : 1~5 میلی متر کارگیر : 3~13 میلی متر دنباله : 4 میلی متر

فرز انگشتی دو پر بالنویز HTG ترکیه ( دنباله ۴ و ۶ ) روکش TiSiN مدل BMT4

برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BMT4 تعداد دندانه : 2 قطر : 1~5 میلی متر کارگیر : 2~10 میلی متر دنباله : 4-6 میلی متر روکش : TiSiN