در حال نمایش 20 نتیجه

فرز انگشتی الماس HTG ترکیه ( دنباله ۴ و ۶ ) مدل EMT4

تماس بگیرید
کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EMT4 تعداد دندانه : 2 و 4 قطر : 1~5 میلی متر کارگیر : 3~13 میلی متر دنباله : 4 و 6 میلی متر

فرز انگشتی الماس آلومینیم تراش HTG ترکیه مدل AL5-AL6

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : AL5-AL6 تعداد دندانه : 3 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس بلند HTG ترکیه طول 150 مدل EM9

تماس بگیرید
کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM9 تعداد دندانه : 4 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 35~70 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر طول کلی : 150 میلی متر

فرز انگشتی الماس چهار پر HTG ترکیه مدل EM5

تماس بگیرید
کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM5 - لبه صاف تعداد دندانه : 4 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس چهار پر بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر روکش : AlTiN

فرز انگشتی الماس چهار پر بلند بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM7

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM7 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 12~40 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر روکش : AlTiN طول کلی : 75-100 میلی متر

فرز انگشتی الماس چهار پر دور بالا HTG ترکیه روکش AlCrN مدل TM5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : TM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlCrN فرز انگشتی الماس دور بالا بدون نیاز به مایع خنک کننده

فرز انگشتی الماس چهار پر طول بلند بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN (طول ۱۵۰) مدل BM9

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM9 تعداد دندانه : 4 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 18~50 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlTiN طول کلی : 150 میلی متر

فرز انگشتی الماس خشن تراش HTG ترکیه روکش AlCrN مدل RSM5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : RSM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 14~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlCrN

فرز انگشتی الماس دو پر HTG ترکیه مدل EM5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM5 تعداد دندانه : 2 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس دو پر بالنویز HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM5 تعداد دندانه : 2 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر روکش : AlTiN

فرز انگشتی الماس دو پر بلند بالنویز ( سر R ) HTG ترکیه روکش AlTiN مدل BM7

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BM7 تعداد دندانه : 2 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 12~40 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر روکش : AlTiN طول کلی : 75-100 میلی متر

فرز انگشتی الماس سه پر HTG ترکیه مدل EM5

تماس بگیرید
کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM5 تعداد دندانه : 3 قطر : 3~20 میلی متر کارگیر : 8~38 میلی متر دنباله : 3~20 میلی متر

فرز انگشتی الماس شیش پر HTG ترکیه روکش TiSiN مدل HM5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : HM5 تعداد دندانه : 6 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 14~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : TiSiN

فرز انگشتی الماس شیش پر بلند HTG ترکیه روکش TiSiN مدل HM7

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : HM7 تعداد دندانه : 6 قطر : 6~20 میلی متر کارگیر : 30~80 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : TiSiN

فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه تیپ بلند مدل CRM7

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : CRM7 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 8~26 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر طول کلی : 75 و 100 میلی متر

فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه روکش AlCrN مدل PMR5

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : PM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 4~20 میلی متر کارگیر : 10~38 میلی متر دنباله : 6~20 میلی متر روکش : AlCrN

فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه مدل CRM5

تماس بگیرید
کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : CRM5 تعداد دندانه : 4 قطر : 3~12 میلی متر کارگیر : 8~26 میلی متر دنباله : 3~12 میلی متر

فرز انگشتی چهار پر الماس بلند HTG ترکیه مدل EM7

تماس بگیرید
کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : EM7 تعداد دندانه : 4 قطر : 1~5 میلی متر کارگیر : 3~13 میلی متر دنباله : 4 میلی متر

فرز انگشتی دو پر بالنویز HTG ترکیه ( دنباله ۴ و ۶ ) روکش TiSiN مدل BMT4

تماس بگیرید
برند فرز انگشتی : HTG کشور سازنده : ترکیه مدل فرز انگشتی : BMT4 تعداد دندانه : 2 قطر : 1~5 میلی متر کارگیر : 2~10 میلی متر دنباله : 4-6 میلی متر روکش : TiSiN